Formalności budowlane
 

Zgłoszenie budowy, a postępowanie administracyjne

Zgłoszenie budowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pr. bud., nie powoduje wszczęcia postępowania administracyjnego. Postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez organ architektoniczno-budowlany po dokonaniu zgłoszenia budowy jest dopiero postępowanie w sprawie sprzeciwu będącego decyzją administracyjną wydawaną z urzędu i to tylko wówczas, gdy organ dojdzie do przekonania, że zachodzą ustawowe przesłanki do wydania takiej decyzji. Tak orzekł WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 23 października 2015 r., sygn. akt II SA/Gl 568/15.

Z wokandy

Dyrektor Generalny "A" spółka jawna zgłosiła Staroście zamiar wymiany tablic informacyjno-dojazdowych w pasie drogi dojazdowej do salonu. Zgłoszenie nie zawierało wymaganych elementów, więc organ wezwał do jego uzupełnienia m.in. o oświadczenie o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane i oznaczenie terminu rozpoczęcia robót. Jako iż inwestor nie wypełnił obowiązku w terminie, Starosta wyraził sprzeciw w sprawie zgłoszenia robót budowlanych. Pełnomocnik spółki odwołując się od decyzji zarzucił Staroście naruszenie art. 64 § 2 i art. 32 kpa poprzez wydanie rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy dokonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych było nieprawidłowe. Osoba, która dokonała zgłoszenia, nie przedstawiła bowiem pełnomocnictwa do reprezentowania spółki. Organ wezwał składającą M. P. - S. o wykazanie swojego prawa występowania w sprawie, ale Spółka uchyliła się od odpowiedzi, czy osoba ta jest uprawniona do jej reprezentowania. Zatem w świetle art. 64 § 2 Starosta powinien wezwać stronę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni i ewentualnie pozostawić podanie bez rozpoznania. Wojewoda utrzymał jednak zaskarżoną decyzję w mocy, a pełnomocnik "A" skierował sprawę do Sądu.

WSA w Gliwicach nie przychylił się do argumentów skarżącej "A". Wskazał, że procedura zgłoszenia określona w art. 30 pr. bud. ma charakter szczególny i nie stosuje się tu wszystkich przepisów kpa. Zdaniem Sądu, argumentacja inwestora nie przystaje do szczególnego trybu postępowania w sprawie zgłoszenia robót budowlanych. Gdyby organ wezwał inwestora do wykazania prawa reprezentacji i podjął ze Spółką korespondencję dotyczącą ustalenia właściwej reprezentacji oraz pozostałych kwestii niewyjaśnionych w zgłoszeniu, straciłby możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zgłoszenia, ze względu na upływ 30-dniowego terminu, a spółka mogłaby przystąpić do realizacji robót, na które nie było zgody organu. Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił skargę.
--
REKLAMA:
--

Warto podkreślić

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Zatem organ administracji ma jedynie 30 dni na dokonanie prawnej i faktycznej oceny zamierzonego przedsięwzięcia. Stąd przyjmuje się, iż procedura określona w art. 30 ustawy ma charakter szczególny i nie stosuje się tu wszystkich przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Jak stwierdził WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014 r. (sygn. V SA/Po 1074/13 - wszystkie orzeczenia w uzasadnieniu za www.orzeczenia.nsa.gov.pl)" zgłoszenie budowy nie powoduje wszczęcia postępowania administracyjnego, nie stanowi bowiem wniosku (podania) zainteresowanego podmiotu, który w myśl k.p.a. wymagałby załatwienia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawy administracyjnej. Do dnia wydania decyzji o sprzeciwie w sprawie zgłoszenia nie toczy się postępowanie administracyjne w zakresie regulowanym przepisami k.p.a., mają natomiast zastosowanie reguły formalne określone w p.b. (np. wydanie postanowienia wzywającego do uzupełnienia zgłoszenia). Postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez organ architektoniczno-budowlany po dokonaniu zgłoszenia budowy jest dopiero postępowanie w sprawie sprzeciwu (wszczynane w istocie decyzją o sprzeciwie) będącego decyzją administracyjną wydawaną z urzędu i to tylko wówczas, gdy organ dojdzie do przekonania, że zachodzą ustawowe przesłanki do wydania takiej decyzji".

Niezwykle restrykcyjny 30 termin dokonania sprzeciwu może być trudny do dotrzymania przez organ. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów. Dlatego ustawodawca w art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane uznał, że "w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji". Jak stwierdził w swym wyroku z dnia 10 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II OSK 131/13)"momentem, w którym dochodzi do przerwania biegu trzydziestodniowego terminu do złożenia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w postępowaniu dotyczącym zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w przypadku uznania przez ten organ, iż koniecznym jest jego uzupełnienie w trybie art. 30 ust. 2 zdanie drugie p.b. - jest moment wydania decyzji o sprzeciwie (analogicznie postanowienia o wezwaniu do uzupełnienia braków)".

Na podstawie wyroku WSA w Gliwicach , Sygnatura akt: II SA/Gl 568/15.

Podstawa prawna:

Ustawa prawo budowlane ( Dz. U . z 2016 poz. 290).

Przeczytaj także