newsletter reklama projekty domów forum
poniedziałek 1 czerwca 2020
22.03.2013r...

Selena: znacząca poprawa rentowności operacyjnej

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w 2012 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1,06 mld zł, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do analogicznego okresu 2011. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,3 mln, a zysk operacyjny (EBIT) 27 mln zł, czyli był ponad pięciokrotnie wyższy niż w 2011 roku.
Spółka zredukowała w 2012 roku koszty operacyjne. Udział kosztów do przychodów ze sprzedaży zmniejszono w obszarze sprzedaży i marketingu do 16,2%, a udział kosztów ogólnego zarządu do 7,3%. Marża brutto na sprzedaży wzrosła do poziomu 27,6%. Są to efekty m.in. programów zwiększenia efektywności operacyjnej i obniżania kosztów funkcjonowania Grupy rozpoczętych na początku ubiegłego roku. Na wynik netto Grupy Selena w 2012 roku wpływ miały: niekorzystne kształtowanie się kursu złotówki do euro oraz duże obciążenie kosztami finansowymi.

Na przychody ze sprzedaży Grupy Selena bezpośredni wpływ miała koniunktura na rynkach międzynarodowych. Największy wzrost sprzedaży zanotowano w Europie Wschodniej – niemal 20%. W Polsce, zwłaszcza w drugiej połowie roku, widoczne było znaczne spowolnienie. Na rynkach Europy Centralnej utrzymywała się stagnacja. Szczególnie ciężka sytuacja panowała na południu kontynentu, co przełożyło się na spadek sprzedaży w Hiszpanii. Pomimo wzrostu obrotów w 2012 roku, Chiny wciąż pozostają trudnym rynkiem dla Seleny, jak dla niemal każdej firmy europejskiej.
--
REKLAMA:
--
Rok 2012 przyniósł wyzwania na wielu naszych rynkach ze względu na spowolnienie gospodarcze, które szczególnie wyraźnie dotknęło branżę budowlaną. Spadki w Europie Centralnej i Zachodniej skompensowaliśmy wzrostami sprzedaży w Europie Wschodniej i Azji Centralnej, w rezultacie odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w całej Grupie na poziomie 4%. Selena kontynuowała podjęte wcześniej zobowiązania, a tym samym – po latach akwizycji i dynamicznego rozwoju organicznego – skupiliśmy się na poprawie rentowności, konsolidacji biznesowej i integracji nowych podmiotów oraz redukcji zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Poprawa rentowności operacyjnej pochodziła ze wzrostu sprzedaży, częściowej odbudowy marży i obniżki kosztów. Zainicjowane działania mają charakter długofalowy i będą kontynuowane w roku 2013, w celu zapewnienia mocnego fundamentu do dalszego rozwoju – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

W najbliższych miesiącach Grupa Selena spodziewa się kontynuacji trendów obserwowanych w 2012 roku, czyli stagnacji na większości rynków europejskich i dalszych wzrostów w Rosji, na Ukrainie i Azji Centralnej. Kontynuowane będą programy o charakterze restrukturyzacyjno-optymalizacyjnym. Ponadto Selena zwiększy nakłady na działalność badawczo-rozwojową koncentrując się na dostarczaniu i wprowadzaniu nowych, wyżej marżowych produktów na rynek.

źródło: Selena

Najnowsze wieści z branży
Wideo
d