newsletter reklama projekty domów forum
niedziela 16 czerwca 2019
15.11.2013r...

Odwodnienia linowe w garażach i na parkingach cz. II

AS PPH Producent odwodnień linowych AS - Mgr inż. Andrzej Sobiesiak, mgr inż. Krzysztof Sobiesiak

3. Odwodnienia liniowe w pomieszczeniach zamkniętych i na tarasach

Projektowanie odwodnień liniowych na stropach w obiektach zadaszonych takich jak np. wielokondygnacyjne garaże w biurowcach, hotelach, centrach handlowych lub w budynkach, które są tylko garażami jest zależne od takich czynników jak: konstrukcja posadzki, liczba i średnice odpływów do kanalizacji. Woda zbierająca się na posadzce w takich obiektach pochodzi jedynie z mycia posadzek i z rozpuszczonego śniegu wwiezionego przez samochody. Ilość wody do odprowadzenia jest znikoma i nie ma znaczenia dla doboru korytek. Projektowanie koncentruje się na rozplanowaniu ciągów odwodnień i skoordynowaniu z projektem instalacyjnym kanalizacji (lokalizacja, średnice pionów i poziomów). Projektując odwodnienia w posadzkach należy uwzględnić spadki posadzek. Wydaje się, że koordynacja z konstruktorami w wielu przypadkach nie jest zadawalająca i obserwując wbudowywanie odwodnień odnosi się wrażenie, że te odwodnienia są jakby „doklejone”.

W trakcie eksploatacji zdarza się, że w zanieczyszczonych korytkach stoi woda, która często się z nich wylewa i wtedy może dostać się pod posadzkę. W związku z tym trzeba przewidzieć hydroizolację oraz możliwość przechwycenia tej wody przez np. maty, folie czy siatki drenarskie układane wzdłuż odwodnień do odpływu. Wskazane by było w płycie stropowej na szerokości ok.0,6 m pod odwodnieniami zaprojektować niewielkie kilkucentymetrowe wgłębienia, co umożliwiałoby zaprojektowanie głębszych korytek. Aktualnie projektowane są odwodnienia o całkowitej wysokości od 5cm do 8 cm . Zwiększenie wysokości do 10 cm zdecydowanie poprawiłoby efektywność hydrauliczną. Efektywność tę zdecydowanie poprawia też duża liczba odpływów i jak najmniejsza liczba połączeń pod kątem, których generalnie należy unikać. Na stropach w garażach wystarczą korytka o szerokości wewnętrznej 100 mm. Inna jest sytuacja przy odwodnieniach posadzek na płytach fundamentowych lub posadzek na najniższej kondygnacji w budynkach posadowionych na ławach i stopach.
--
REKLAMA:
--
Tu konstruktor ma możliwości zaprojektowania wgłębień, dzięki którym instalator może zaproponować głębsze korytka nawet ze spadkiem wewnętrznym, jeżeli jest spodziewana duża ilość wody np. odwodnienie na najniższej kondygnacji zbiera wodę ze wszystkich kondygnacji i doprowadza do separatora. Odwodnienia liniowe na dachach i tarasach w zależności od ich konstrukcji mogą odwadniać zarówno powierzchnię jak i warstwę drenażową. Korytka te mają oprócz rusztu też perforowane ściany.

4. Kryteria doboru odwodnień

Należy ustalić rodzaj pojazdów i wielkość obciążenia ruchem, wymiary powierzchni zlewni, kształt, spadki i rodzaj nawierzchni, konstrukcję drogi oraz możliwości zrzutu wody z projektowanego systemu odwodnień liniowych do odbiornika np. separator, rów lub studzienka kanalizacji deszczowej. Powyższe dane niezbędne są do doboru odpowiedniego rodzaju odwodnień, które charakteryzują się takimi parametrami jak : klasa obciążenia, konstrukcja, odporność chemiczna, mogą też spełniać wymogi sanitarne np. dla kuchni, obiektów medycznych, obiektów, w których produkuje się żywność itd.

5. Montaż i wbudowanie

Montaż i wbudowanie na obiektach zewnętrznych

Rys. 6. Schemat wbudowania odwodnienia liniowego na obiektach zewnętrznych
Rys. 6. Schemat wbudowania odwodnienia liniowego na obiektach zewnętrznych

Na obiektach zewnętrznych (Rys.6) aby uniknąć destrukcji odwodnienia, podczas robót montażowych należy zwrócić uwagę na szereg zagrożeń. Podstawą jest wykonanie fundamentu i związanego z tym zagęszczenia i stabilizacji gruntu. Odwodnienia liniowe na drogach i placach manewrowych są poddawane wielkim obciążeniom dynamicznym i od solidnego wykonania robót fundamentowych zależy ich żywotność. Trzeba pamiętać, że odwodnienia te są instalowane w miejscach, gdzie ich awaria może mieć duże konsekwencje dla zdrowia i życia użytkowników dróg. Jeżeli są wątpliwości co do jakości podłoża trzeba wtedy wykonać zbrojoną ławę.

Korytka typu „ M”należy obetonować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji gdy odwodnienie zlokalizowane jest w najniższym miejscu zjazdu np. do garażu czy do magazynu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nawierzchnia zjazdu może się zsuwać także pod wpływem zjeżdżających lub wjeżdżających samochodów. W tej sytuacji, jeżeli konstrukcja zjazdu nie ma odpowiedniego zabezpieczenia, odwodnienie musi być chronione przed zgnieceniem przez belkę żelbetową np. zakotwioną w przyczółkach zjazdu i w miarę możliwości jak najgłębiej posadowioną (co najmniej na głobokość spodu fundamentu pod odwodnienie). Nie można zapomnieć o dylatacji pomiędzy belką a obetonowaniem korytka.

Korytka powinny być uszczelniane na połączeniach aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczonej wody do gruntu. Woda, która przedostanie się do przestrzeni pomiędzy korytkiem i obetonowaniem może powodować destrukcję podczas zamarzania.Korytka typu „I” nie wymagają obetonowania wymagają jedynie solidnie wykonanego fundamentu.

Montaż i wbudowanie w budynkach i na tarasach

Zarówno na dachach, tarasach jak i na stropach w pomieszczeniach zadaszonych podstawą należytego wykonania jest spełnienie trzech wymogów, które gwarantują prawidłową eksploatację. Są to: posadowienie, szczelne połączenie elementów oraz uszczelnienie styku listwy korytka z wierzchnią warstwą posadzki wzdłuż całego odwodnienia (Rys.7) Montaż wykonuje się na warstwie podbudowy o grubości minimum 3-4 cm z betonu o frakcji kruszywa do 4 mm lub zaprawy cementowej o wysokiej wytrzymałości. Ta warstwa powinna wypełniać całą przestrzeń pod korytkiem. Zalecamy, o czym była już mowa, stosowanie drenażu na hydroizolacji, pod warstwą podbudowy korytka (Rys. 8, 9,10).Ze względu na możliwe drgania i ugięcia stropu, wskazane jest stosowanie uszczelnień z materiałów elastycznych i wodoszczelnych, a na dachach i tarasach dodatkowo odpornych na mróz.

Rys. 8. Schemat wbudowania odwodnienia liniowego wraz z odprowadzeniem wody
Rys. 8. Schemat wbudowania odwodnienia liniowego wraz z odprowadzeniem wody

Rys. 9. Schemat wbudowania odwodnienia liniowego(rórny rys.), rys. 10. Schemat wbudowania odwodnienia liniowego z wyprofilowaną matą drenarską i hydroizolacją (dolny rys.), Fot. AS
Rys. 9. Schemat wbudowania odwodnienia liniowego(rórny rys.), rys. 10. Schemat wbudowania odwodnienia liniowego z wyprofilowaną matą drenarską i hydroizolacją (dolny rys.), Fot. AS

Rys. 7. Przykłady odwodnień liniowych w garażach, Fot. AS
Rys. 7. Przykłady odwodnień liniowych w garażach, Fot. AS


6. Przyczyny uszkodzeń i ich usuwanie

Przyczyną uszkodzeń systemów odwodnień liniowych są głównie uchybienia podczas montażu. Składają się na to :
- złe posadowienie,
- złe uszczelnienie,
- nie profesjonalny montaż prowadzący do uszkodzeń i spękań korpusów korytek,
- stosowanie materiałów złej jakości lub nieodpowiednich do tego typu prac.

W przypadku, gdy korytka popękają podczas montażu (np. w wyniku dobijania młotkiem) lub, gdy źle zostaną wykonane uszczelnienia złączy, konieczne jest nakładanie, nawet na całej wewnętrznej powierzchni korytka, elastycznej izolacji zbrojonej siatką, lub izolacji zbrojonej specjalnymi taśmami. Wymiana uszkodzonych elementów jest oczywiście możliwa ale dosyć trudna i wymaga dużej dokładności wykonania.

Przecieki na styku posadzki i krawędzi korytka należy usuwać przez wymianę uszczelnienia, po uprzednim dokładnym oczyszczeniu szczeliny. Podczas wymiany uszczelnienia trzeba sprawdzić czy nie zachodzi potrzeba poszerzenia i pogłębienia szczeliny.

7. Eksploatacja

W trakcie eksploatacji odwodnień, podstawową zasadą utrzymania ich zdolności hydraulicznej jest czyszczenie kanałów i udrożnianie odpływów. Zdarza się, że po jakimś czasie powlekane lakierem lub powłoką KTL (kataforeza) kratki żeliwne pokrywa rdzawy nalot. Producenci na lakierowanie nie dają gwarancji, a jedynie świadectwo i deklarację jakości wystawione przez lakiernię. Ta pojawiająca się rdza nie ma wpływu na wytrzymałość kratki. Na ogół jest tak, że po oczyszczeniu szczotką drucianą kratki już nie rdzewieją.

8. Podsumowanie

Stosowanie odwodnień liniowych jest korzystne z wielu względów jak np:

- zwiększenie łatwości wykonywania spadków posadzek w porównaniu z wykonywaniem „kopert” charakterystycznych dla odwodnień punktowych,
- szybkie odprowadzenie wody z powierzchni, co poprawia komfort użytkowników,
- możliwość przedłużenia kanalizacji deszczowej, która np. ze względu na nadmierne zmniejszenie głębokości, nie może być dalej prowadzona, jak również ze względu na utrudnienia wynikające z istniejącego uzbrojenie terenu,
- ochrona gruntów przed zanieczyszczonymi wodami opadowymi np. na stacjach paliw, magazynach z materiałami chemicznymi, czy parkingach.

ZOBACZ 1 CZĘŚĆ ARTYKUŁU: KLIKNIJ

BIBLIOGRAFIA
1. PN-S-02204 : 1997 Drogi samochodowe „ Odwodnienia dróg”
2. PN -EN 1433 : 2005 „Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego I kołowego – Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie I ocean zgodności”.
3. Edel Roman : Odwodnienie dróg. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa

źródło: As

Artykuły podobne:

d